ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIRTY DIVERS

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Dirty Divers, verder te noemen “DD”, gesloten overeenkomsten.
  Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

 1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voor calculatie of soortgelijke mededeling verplicht DD niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen van DD zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 1 maand is aanvaard. DD heeft te allen tijde het recht te bepalen dat de door haar te leveren artikelen en goederen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 3. Annulering

 1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat DD met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor DD ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door DD geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die DD reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van de gereserveerde productie capaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 2. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wilt maken - er geldt een wettelijke termijn van 14 dagen (art.6:230m BW)dan kunt u gebruik maken van het herroepingsformulier. Dit vindt u op onze webside. Dit formulier kunt u per post of per e.mail aan ons toesturen.

Artikel 4. Prijzen

 1. De door DD opgegeven prijzen zijn franco-thuis, inclusief invoerrechten, accijnzen en belastingen, doch exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en overige in gevolge deze voorwaarden in rekening te brengen kosten.
 2. Verhogingen van kosten componenten, waaronder mede te verstaan invoerrechten, accijnzen of andere (overheids) belastingen en/of heffingen, alsmede door de overheid voorgeschreven of toegestane prijsverhogingen, mogen door DD worden doorberekend, ook na de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging danwel totstandkoming van de overeenkomst.
 3. DD behoud zich het recht voor om afzonderlijk administratiekosten en/of transportopslag en/of brandstoftoeslag aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, welke kosten opdrachtgever gehouden is aan DD te voldoen.
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatie tarieven worden berekend.

Artikel 5. Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijzen en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat in gebreke stelling door DD is vereist.
 2. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden om op eerste verzoek van DD zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan DD te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is dat DD daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit Artikel bedoeld, is hij van rechtswege in verzuim en is hij wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag aan DD een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, danwel (naar keuze van DD, de wettelijke handels rente.
 4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit Artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen contractuele rente danwel  wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met de rente, zulks met een minimum van 150 euro.
 5. In het geval de factuur van DD niet in euro’s is gesteld, heeft DD het recht voldoening te vragen in euro’s en wel naar de koers van de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, danwel, ter keuze van DD, naar die van de datum van de factuur.

Artikel 6. Wijze van levering en eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door DD te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van DD bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 2. Iedere levering van zaken door DD aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschied dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van DD door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit een vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. DD is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7. Levertijden

 1. Een door DD opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. DD is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van DD aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificatie van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud DD in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijke door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productie capaciteit.
 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door DD, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door DD mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van DD en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen.
 4. De overeengekomen levertijd gaat in nadat de opdracht door DD schriftelijk is bevestigd.
 5. De levertijd wordt opgeschort bij niet nalevering door de opdrachtgever van het in dit Artikel bepaalde en indien en zolang de opdrachtgever in verzuim is met betaling van enig uit hoofde van vorige leveringen en/of terzake van de betrokken levering verschuldigde bedragen. DD is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal DD de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 6. De levertijd wordt eveneens opgeschort in geval van overmacht bij DD en/of haar leverancier/fabrikant. In dat geval is DD gerechtigd de levertijden te verlengen voor de duur van de overmachtsituatie, danwel is zij gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden, middels een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat DD jegens de opdrachtgever gehouden is tot enige schadevergoeding. Van overmacht is sprake in geval van: verhindering door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, overheidsmaatregelen, vertraging door aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen of verpakkingsmateriaal, brand, overstroming, vorst en andere bedrijfsstoornissen zoals werkstaking, bedrijfsbezetting of soortgelijke acties, gebrek aan werkkracht(en), excessieve ziekte van personeel en transportstoornissen. Onder overmacht vallen voorts alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van DD, waardoor tijdige nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden gevergd, onverschillig of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van  de overeenkomst.

Artikel 8. Levering en risico

 1. De zaken zijn geleverd op het moment dat deze ter vrije beschikking staan van de opdrachtgever en de gebruikelijke documenten door DD in ontvangst genomen zijn.
 2. Vanaf het moment dat de zaken ter vrije beschikking van de opdrachtgever staan en/of deze zich op de terreinen of de gebouwen van de opdrachtgever bevinden, is het risico voor geheel of gedeeltelijk tenietgaan, beschadiging, diefstal e.d. van deze zaken, voor de opdrachtgever.

Artikel 9. Reclames

 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of DD de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden DD er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het hiervoor bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
 2. Na verloop van de in lid 1. genoemde termijn behoeft DD geen klachten/reclames te accepteren en wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en te hebben geaccepteerd.
 3. DD is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit Artikel tijdig te doen.
 5. Indien de in het eerste lid van dit Artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van DD voor opdrachtgever redelijkerwijze mogelijk is.
 6. De prestatie van DD geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit Artikel in acht heeft genomen.
 7. Indien een klacht door DD gegrond wordt bevonden, dienen de goederen aan DD geretourneerd te worden en heeft DD de keuze tussen een schadeloosstelling in geldt die in geen geval de waarde der geleverde goederen zal overtreffen, danwel kan DD een vervangende levering doen. Elke andere vorm is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10. Eigendom productiemiddelen

 1. Alle door DD vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven eigendom van DD. DD is niet gehouden deze zaken aan de opdrachtgever af te geven. Evenmin is DD gehouden deze zaken voor de opdracht-gever te bewaren. Indien DD en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken wel door DD zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 1 jaar en zonder dat DD instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is gehouden alle in detailverpakking door DD geleverde en in het verkeer gebrachte artikelen te verhandelen in de originele van DD afkomstige verpakking, zonder veranderingen of wijzigingen aan te brengen. Het is de opdrachtgever voorts niet toegestaan de van DD afkomstige of via DD geleverde verpakkingen te gebruiken, te verhandelen of in het verkeer te brengen, anders dan met de oorspronkelijke inhoud die aan de opdrachtgever is geleverd. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde is de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan DD van 2.000 euro voor iedere overtreding, naast de gehoudenheid om alle dientengevolge veroorzaakte schade aan DD te voldoen.
 2. De aansprakelijkheid van DD uit hoofde van de overkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 3. DD is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken en of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 4. DD is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 5. DD is nimmer jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor, en de laatste is verplicht DD in alle opzichten te vrijwaren tegen, aanspraken van derden op kosten, schaden en interessen ontstaan ter gevolge van daden of nalatigheid van personen in dienst van DD, of door zaken welke eigendom zijn van DD of welke bij haar in gebruik zijn, of door DD getransporteerde en/of verkochte zaken.

Artikel 12. Eigen opdrachtgever, pandrecht

 1. DD zal de door opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit Artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

Artikel 13. Ontbinding

 1. In gevallen van overmacht als omschreven in deze algemene voorwaarden is DD gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, of als de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens DD, in welke gevallen de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en in gebreke is, in welk geval DD de overeenkomst kan ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever.
Artikel 14. Herroepingsrecht
 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de opdrachtgever hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Artikel 15.  Verplichtingen van de opdrachtgever tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 16. Uitoefening van het herroepingsrecht door de opdrachtgever en kosten daarvan
 1. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de opdrachtgever het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De opdrachtgever zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de opdrachtgever deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de opdrachtgever herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de opdrachtgever de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 17.  Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de opdrachtgever.
 3. Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank
 1. Voor zover nodig wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn binnen Nederland en is op de overeenkomst alsmede alle daaruit voortvloeiende zaken en geschillen te allen tijde enkel het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij uitsluiting is de Rechtbank te Zwolle bevoegd kennis te nemen van alle geschillen en of vorderingen de overeenkomst betreffende.